top of page

współpracownicy

Chcąc zapewnić moim klientom usługi najwyższej jakości współpracuję tylko z osobami, których kompetencji i staranności mogę być całkowicie pewien. Możliwość skorzystania z ich specjalistycznej wiedzy z innych dziedzin prawa, niż ubezpieczeniowe, pozwala nam również podejmować się spraw mających charakter interdyscyplinarny.

dr Justyna Orlicka

Absolwentka studiów prawniczych, a następnie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W 2011 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych za rozprawę pt. „Sektorowe wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję dla ubezpieczeń w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie konkurencji i prawie Unii Europejskiej.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z tych dziedzin prawa, wykładowca przedmiotów prawniczych w szkołach wyższych.

Prywatnie żona Marcina Orlickiego.

1-AD_A8063.jpg

praca naukowa

artykuły

książki

Kotwica 1
 • Europejski system dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne za granicą. Komentarz, Bydgoszcz – Poznań 2003 (wraz z M. Orlickim),

 • Prawo w praktyce biur podróży, P. Cybula [red.], Warszawa 2006, rozdział pt. Ubezpieczenia i gwarancje, s.135 – 180.

Kotwica 1
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników w świetle nowej regulacji – ważniejsze zmiany (wraz z M. Orlickim), Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia, Nr 3 (19) / 2003, str.95 - 110, 

 •  Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych w świetle nowej regulacji – wybrane zagadnienia (wraz z M. Orlickim), Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia, nr 4 (20) / 2003, s.78-93,

 • Reprezentant do spraw roszczeń w świetle polskich przepisów implementujących IV dyrektywę w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, Zeszyty prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 4.2., Warszawa 2004, s.137 – 149,

 • Lepsza ochrona kierowców za granicą, Gazeta Bankowa nr 2/2005, s.16-17,

 • Wybrane zagadnienia implementacji IV Dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych [w:] P. Wiliński [red.], Prawo wobec wyzwań współczesności – Tom II, Poznań 2005, s.309 – 316,

 • Roszczenie regresowe ubezpieczonego do zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej [w:] P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik [red.], Prawo wobec wyzwań współczesności – Tom III, Poznań 2006, s.341 – 347,

 • O kontrowersjach wokół ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Ubezpieczenia w rolnictwie – materiały i studia nr 1/ 2006, s.77-91,

 • Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych (Konferencja UAM, Poznań, 18 stycznia 2007 r.), Prawo Asekuracyjne nr 1/2007, s.81,

 • Nowe prawo kartelowe, Miesięcznik Ubezpieczeniowy nr 9/2007, s.38,

 • Klauzula napraw a zakres obowiązku odszkodowawczego w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 3 (2/2007), s.95,

 • Ubezpieczenie organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – obowiązkowe czy obligatoryjne? [w:] P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik [red.], Prawo wobec wyzwań współczesności – Tom IV, Poznań 2007, s.277,

 • Zmowa cenowa, Miesięcznik Ubezpieczeniowy nr 12/2007, s.38,

 • Cywilnoprawne i antymonopolowe aspekty koasekuracji, Prawo Asekuracyjne nr 4/2007, s.65,

 • Wybrane problemy finansowania przez ubezpieczycieli OC i AC napraw pojazdów [w:] A. Koch [red.], Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa 2008, s.103–113,

 • Prawo kartelowe dla sektora ubezpieczeniowego [w:] E. Kucka [red.], Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Olsztyn 2008, s.27-37,

 • Koasekuracja w świetle przepisów prawa antymonopolowego [w:] W. Ronka – Chmielowiec [red.], Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Wrocław 2008, s.294-301,

 • Koasekuracja a ubezpieczenie wielokrotne z elementem nadubezpieczenia. Artykuł 824¹ §2 kodeksu cywilnego [w:] B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński [red.], Prawo wobec wyzwań współczesności – Tom V, Poznań 2008, s.263-269,

 • Wyłączenie grupowe dla porozumień dotyczących standardowych warunków ubezpieczenia – postulaty de lege ferenda, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 2/2010, s.21,

 • Perspektywy rozwoju regulacji dotyczących wyłączeń grupowych spod zakazu karteli dla sektora ubezpieczeniowego [w:] W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Wrocław 2010,

 • Kilka uwag o aspektach prawnych wprowadzania „bezpośredniej” likwidacji szkód w Polsce (wraz z M. Orlickim) [w:] K. Ludwichowska (red.), Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe, Warszawa 2011,

 •  Koasekuracja a konkurencja, Miesięcznik Ubezpieczeniowy nr 5/2014,

 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18 lipca 2013 r. w sprawie C-265/12, dotyczącego dopuszczalności ustanowienia krajowego zakazu kierowania do konsumentów ofert wiązanych, których co najmniej jeden element jest usługą finansową, Prawo Asekuracyjne nr 1/2014,

 • Bezpośrednia likwidacja szkód oparta na porozumieniu pomiędzy ubezpieczycielami – uwagi z perspektywy prawa konkurencji, Prawo Asekuracyjne nr 2/2014, s.55,

 • Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, Prawo Asekuracyjne nr 2/2015, s.15,

 • Zakaz stosowania klauzul abuzywnych i missellingu w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, Prawo Asekuracyjne nr 4/2015, s.36.

1-AD_A8055.jpg
bottom of page