top of page

o mnie

prof. UAM, dr hab. 

Marcin Orlicki

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu

im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu, radcą prawnym, specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie ubezpieczeniowym.

Jestem absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów w zakresie zarządzania i marketingu, ukończonych na tym samym wydziale. W 1996 roku uzyskałem tytuł LL.M. (Magister Legum), po ukończeniu uzupełniających studiów z zakresu prawa na Uniwersytecie Poczdamskim (Universität Potsdam).

Od 1996 roku pracuję naukowo w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W roku 2001 uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. "Umowa ubezpieczenia”, napisanej pod kierunkiem prof. Janiny Panowicz - Lipskiej. W roku 2012 uzyskałem, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy "Ubezpieczenia obowiązkowe”, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2014 roku jestem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UAM.

Ukończyłem aplikację sędziowską i zdałem egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Ukończyłem również aplikację radcowską i zdałem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2001 roku wykonuję zawód radcy prawnego we własnej kancelarii, specjalizującej się w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

W latach 2005 – 2006 byłem radcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Na przestrzeni lat 2004 -2011 uczestniczyłem w pracach legislacyjnych dotyczących zmian w polskim prawie ubezpieczeniowym: byłem członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, odpowiedzialnego za przygotowanie fundamentalnej reformy regulacji umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym, a także uczestniczyłem w pracach sejmowej Komisji Finansów Publicznych, dotyczących zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Jestem członkiem kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego” oraz „Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum” (Indonezja).

Od roku 2017 jestem członkiem Rad Nadzorczych spółek grupy GENERALI w Polsce.

1-AD_A8026.jpg

praca naukowa

monografie

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie, wyd. 1996, ​ISBN 83-901157-4-3

 • Umowa ubezpieczenia, wyd. 2002, ​ISBN 83-7247-979-8

 • Europejski system dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne za granicą. Komentarz (współautor wraz z J. Orlicką), wyd. 2003, ​ISBN 83-89073-43-9

 • Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych – wprowadzenie (wraz z K. Przewalską), Warszawa – Poznań - Bydgoszcz 2004

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wraz z J.Pokrzywniakiem i A. Raczyńskim), Poznań – Bydgoszcz 2007

 • Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego (wraz z J. Pokrzywniakiem), wyd. 2008, ​ISBN 978-83-7526-845-4

redakcje prac zbiorowych

 • J. Monkiewicz, M. Orlicki, Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, Warszawa 2015

 • A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Z badań nad prawem prywatnym, Poznań 2018

rozdziały w pracach zbiorowych

 • Die Umwandlung der Kfz-Haftpflichtversicherung in Polen w pracy zbiorowej pod red.M. Metzlera i St. Fuhrera Festschrift des Nationalen Versicherungsbűros Schweiz und des Nationalen Garantiefonds Schweiz, Basel 2000​

 • Kilka uwag o kierunkach reformy regulacji prawa ubezpieczeń komunikacyjnych w pracy zbiorowej Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Warszawa 2003

 • Uwagi o projekcie zmian przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy ubezpieczenia, w pracy zbiorowej: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2004, wyd. 2011, ​ISBN 978-83-264-1406-0

 • Wybrane instytucje projektu Piątej Dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, w pracy zbiorowej: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2004

 • Umowa ubezpieczenia w pracy zbiorowej: System Prawa Prywatnego tom 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa pod red. J. Panowicz – Lipskiej, Warszawa 2004 (wydanie I), Warszawa 2011 (wydanie II zaktualizowane)

 • Użyczenie (wraz z Z. Radwańskim) w pracy zbiorowej: System Prawa Prywatnego tom 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa pod red. J. Panowicz – Lipskiej, Warszawa 2004 (wydanie I), Warszawa 2011 (wydanie II zaktualizowane)

 • Works over the Amendment to Regulations about an Insurance Contract w pracy zbiorowej pod red. R.Holly i A. Nowaka Insurance in the Polish Segment of the European Market AD 2004, Warszawa 2004

 • System Prawa Prywatnego tom 18 – Prawo papierów wartościowych pod red. A. Szumańskiego – rozdział: Polisa ubezpieczeniowa, Warszawa 2005 (wydanie I), Warszawa 2010 (wydanie II zaktualizowane)

 • IV Dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych jako szansa na poprawę sytuacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych za granicą w pracy zbiorowej pod red. P. Wilińskiego, O. Krajniak i B. Guzika Prawo wobec wyzwań współczesności – Tom II, Poznań 2005

 • Konsumenckie prawo ubezpieczeniowe w pracy zbiorowej pod red. E. Nowińskiej i P. Cybuli Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze 2005

 • Projektowane zmiany w regulacji materialnoprawnej umowy ubezpieczenia w pracy zbiorowej pod red. A. Kocha Umowa ubezpieczenia – Aktualne problemy prawne, Bydgoszcz – Poznań 2005

 • Umowa ubezpieczenia w pracy zbiorowej pod red. A. Kocha i J. Napierały Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze 2006 (wydanie I), Warszawa 2011 (wydanie II zmienione)

 • Charakter prawny roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody, za którą odpowiedzialny jest niezidentyfikowany posiadacz pojazdu i niezidentyfikowany kierujący w pracy zbiorowej pod red. P. Wilińskiego, O. Krajniak i B. Guzika Prawo wobec wyzwań współczesności – Tom III, Poznań 2006

 • Pojęcie konsumenta w ubezpieczeniach – uwagi o art.384 §5 k.c. w pracy zbiorowej pod red. B. Gneli Ochrona konsumenta usług finansowych – Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2007

 • Pojęcie obowiązkowego ubezpieczenia OC w działalności gospodarczej lub zawodowej w pracy zbiorowej pod red. P. Wilińskiego, O. Krajniak i B. Guzika Prawo wobec wyzwań współczesności – Tom IV, Poznań 2007

 • Reforma regulacji prawnej umowy ubezpieczenia w pracy zbiorowej pod red. A. Nowaka, D. Fuchsa i S. Nowaka Umowa ubezpieczenia – Dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań, Warszawa 2007

 • Obowiązek ubezpieczenia – rozważania na tle obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w pracy zbiorowej pod. red. A. Kocha Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa 2008

 • Kształt prawny ubezpieczeń obowiązkowych w pracy zbiorowej pod red. E. Kuckiej Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Olsztyn 2008

 • Cywilne prawo ubezpieczeniowe a koncepcja kodeksu ubezpieczeń w pracy zbiorowej pod red. E. Kowalewskiego O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, Toruń 2009

 • Źródła i treść obowiązku ubezpieczenia w pracy zbiorowej pod red. B. Gneli Ustawowe ograniczenia swobody umów – zagadnienia wybrane, Warszawa 2010

 • Regulacja umowy ubezpieczenia w pracy zbiorowej pod red. J. Handschke i J. Monkiewicza, Ubezpieczenia – podręcznik akademicki, Warszawa 2010

 • Kilka uwag o aspektach prawnych wprowadzania w Polsce bezpośredniej likwidacji szkód (wraz z J. Orlicką) w pracy zbiorowej pod red. K. Ludwichowskiej Kompensacja szkód komunikacyjnych – nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe, Warszawa 2011

 • O zaliczaniu świadczeń wypłacanych ze środków publicznych na rzecz ofiar powodzi na poczet odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych w pracy zbiorowej pod. red. B. Gneli Ubezpieczenia gospodarcze – wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2011

 • Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w umowach ubezpieczenia – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 w pracy zbiorowej pod red. Z. Niedbały Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Warszawa 2011

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokerów ubezpieczeniowych w pracy zbiorowej pod red. M. Serwach Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, Łódź 2012

 • Zasady projektowanego ubezpieczenia budynków mieszkalnych od skutków ryzyk katastroficznych – kwestie prawne i techniczno-ubezpieczeniowe w pracy zbiorowej pod red. E. Kowalewskiego Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych, Warszawa 2013

 • Ubezpieczenie na życie jako instrument zabezpieczenia wierzytelności banku w pracy zbiorowej pod red. K. Szumy Ochrona wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Warszawa 2013

 • Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach obowiązkowych w pracy zbiorowej pod red. M. Serwach Zarządzanie ryzykiem, Łódź 2013

 • Regulacja umowy ubezpieczenia: imperatywna, dyspozytywna czy semiimperatywna w pracy zbiorowej pod red. B. Gneli i M. Szaraniec Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2013

 • Umowa ubezpieczenia (w:) S. Władyka (red.) System Prawa Handlowego – Tom 5 – Prawo umów handlowych, Warszawa 2014

 • Umowa ubezpieczenia (w:) A. Kidyba (red.) Kodeksowe umowy handlowe, Warszawa 2014

 • Bancassurance – interpretować obowiązujące czy tworzyć nowe przepisy (w:) M. Serwach (red.), Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie, Łódź 2014

 • Spór o dopuszczalność pobierania przez banki prowizji w ubezpieczeniach bancassurance w świetle stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (w:) J. Lisowski, P. Manikowski (red.) Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, Poznań 2014

 • Rozwiązania konsumenckie w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w:) J. Monkiewicz, M. Orlicki (red.) Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, Warszawa 2015

 • Klauzule abuzywne w polskim obrocie ubezpieczeniowym (wraz z J. Orlicką) (w:) J. Monkiewicz, M. Orlicki (red.) Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, Warszawa 2015

 • Kodeks cywilny – Komentarz, Tom I, M. Gutowski (red.), komentarze do art.: 126-144, 147 – 154, 222 – 231, Warszawa 2016

 • Kodeks cywilny – Komentarz, Tom II, M. Gutowski (red.), komentarze do art.:710 – 719, 829 – 834, Warszawa 2016

 • Polisa ubezpieczeniowa (w:) A. Szumański (red.) System Prawa Prywatnego – Prawo papierów wartościowych (3.wydanie), Warszawa 2016

 • O potrzebie rekomendacji U i wytycznych dystrybucyjnych Komisji Nadzoru Finansowego dla regulacji współpracy banków i ubezpieczycieli (w:) A. Jurkowska – Zeidler, M. Olczak (red.), Prawo rynku finansowego – doktryna, instytucje, praktyka, Warszawa 2016

 • Prawo do dobrej informacji o złej umowie czy prawo do dobrej umowy – uwagi na tle nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w:) E. Rutkowska – Tomaszewska (red.) Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, Warszawa 2017

 • Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC (w:) M. Fras, P. Ślęzak (red.) Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności – Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017

 •  Aksjologia dystrybucji ubezpieczeń – kryteria uznawania działań dystrybutora za zgodne z prawem i etyczne (w:) B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych – Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2017

 • Umowa ubezpieczenia (w:) M. Stec (red.) System Prawa Handlowego - Prawo umów handlowych (5.wydanie), Warszawa 2017

 • Umowa ubezpieczenia (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym – Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Warszawa 2018

 • Umowa ubezpieczenia (w:) A. Kidyba (red.) Kodeksowe umowy handlowe (drugie wydanie), Warszawa 2018

 • Kilka uwag o problemach prawnych związanych z zawieraniem grupowych umów ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków na rachunek dzieci i młodzieży szkolnej (w:) A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak (red.), Z badań nad prawem prywatnym, Poznań 2018

 • O zaniku konsumenckiego prawa ubezpieczeniowego (w:) E. Bagińska, W. W. Mogilski, M. Wałachowska (red.) O dobre prawo dla ubezpieczeń – Księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń 2019

 • Umowa ubezpieczenia (w:) Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5C (pod red. M. Steca), Warszawa 2020

Kotwica 1

artykuły

w czasopismach recenzowanych

 • Instytucja kulancji w polskim prawie ubezpieczeniowym, Prawo Asekuracyjne 1998, nr 4

 • Koszt usługi likwidacji szkody jako element odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (wraz z A. Wąsiewiczem), Prawo Asekuracyjne 1999, nr 3

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 grudnia 1998 r. (III CKN 71/98), (wraz z A. Wąsiewiczem), Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 11

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 kwietnia 2000 r. (V CKN 13/2000), Orzecznictwo Sądów Polskich, 2000, nr 12

 • Klauzule prolongacyjne w umowach ubezpieczenia, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2003, nr 3/4

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników w świetle nowej regulacji – ważniejsze zmiany (wraz z J. Orlicką), Ubezpieczenia w rolnictwie – materiały i studia 19/2003

 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych w świetle nowej regulacji – wybrane zagadnienia (wraz z J. Orlicką), Ubezpieczenia w rolnictwie – materiały i studia, 20/2003

 • Problematyka odpowiedzialności organu odszkodowawczego, Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2004, nr 4.2

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r. IV CK 648/04, Prawo Asekuracyjne 2005, nr 4

 • Dochodzenie roszczeń według Czwartej Dyrektywy o ubezpieczeniach komunikacyjnych, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – Prawna problematyka ubezpieczeń transgranicznych 2005, zeszyt 5

 • Roszczenie o zapłacenie składki za czas, w którym nie była świadczona ochrona ubezpieczeniowa, Prawo Asekuracyjne 2006, nr 1

 • Zmiany podmiotowe w czasie trwania stosunku prawnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, Prawo Asekuracyjne 2006, nr 2

 • O wykładni art. 827 kodeksu cywilnego (wraz z M. Kępińskim), Przegląd Sądowy 2006, nr 3

 • Klauzula prolongacyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo Asekuracyjne 2006, nr 3

 • Uwagi o wypowiadaniu i zmianie treści umów ubezpieczenia dokonywanych przez ubezpieczyciela, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2006, nr 1

 • Interes ubezpieczonych jako samodzielna przesłanka działań nadzorczych, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – Problemy ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeń 2006, zeszyt 6

 • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej ofiarom wypadków komunikacyjnych – projekt rządowy, Prawo Asekuracyjne 2007, nr 1

 • Nowa regulacja przedawnienia roszczeń deliktowych, Prawo Asekuracyjne 2007, nr 2

 • Ochrona praw konsumentów usług ubezpieczeniowych w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2007, nr 1

 • Uwagi o nowelizacji przepisów dotyczących umowy ubezpieczenia na tle nowych przepisów niemieckich, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 1

 • Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 2

 • Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego i kodeksie cywilnym, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 3

 • Recenzja książki M. Szczepańskiej „Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne”, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 4

 • Najnowsze zmiany w prawie: pożegnanie „podatku Religi” i nowelizacja art. 829 k.c., Prawo Asekuracyjne 2009, nr 1

 • Uwagi do wybranych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, Prawo Asekuracyjne 2009, nr 2

 • Dyrektywa konsolidacyjna w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo Asekuracyjne 2009, nr 4

 • Przymusowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Studia Ubezpieczeniowe – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2009, nr 127

 • Kilka uwag o pozycji rzeczoznawców samochodowych w procesie szacowania wysokości szkód związanych z ruchem pojazdów mechanicznych, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2010, nr 8

 • O łączeniu w jednej umowie różnych rodzajów ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne 2010, nr 2

 • Recenzja książki B. Kucharskiego „Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia”, Prawo Asekuracyjne 2010, nr 2

 • O projekcie zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – raz jeszcze, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 1

 • O możliwości stosowania reguły proporcji przy niedoubezpieczeniu, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 2

 • Recenzja książki J. Matys „Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym”, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 2

 • Recenzja książki F. Herdtera „Gruppenversicherungsvertrag - Grundlagen und ausgewählte Problemfelder“, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2011, nr 1

 • Kilka uwag o technice tworzenia ogólnych warunków ubezpieczenia, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2011, nr 1

 • Propozycja rozwiązania problemu wyczerpywania sumy gwarancyjnej w przypadku szkód na osobie wynikających z wypadków komunikacyjnych, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2011, nr 1

 • Recenzja książki M. Szczepańskiej „Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2011, nr 1

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC w Polsce, Warszawa, 20 czerwca 2011 r., Rozprawy Ubezpieczeniowe 2011, nr 1

 • O roszczeniach regresowych ubezpieczycieli i UFG wynikających z art. 11 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 3

 • Problem „podwójnego ubezpieczenia” w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 4

 • Recenzja książki Marcina Krajewskiego „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego”, Prawo Asekuracyjne 2012, nr 1

 • Założenia reformy regulacji prawnej ubezpieczeń na cudzy rachunek i ubezpieczeń służących zabezpieczeniu wierzytelności, Prawo Asekuracyjne 2013, nr 1

 • Recenzja książki Szymona Byczko „Interes ubezpieczeniowy – Aspekty prawne”, Prawo Asekuracyjne 2013, nr 3

 • Naruszenie obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej jako podstawa odmowy zapłaty świadczenia pieniężnego przez ubezpieczyciela, Acta Universitatis Lodzensis  - Folia Iuridica 2013, nr 1

 • O możliwości dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego przed dniem 3 sierpnia 2008 r.,  Prawo Asekuracyjne 2013, nr 3

 • O pojęciu grupy w ubezpieczeniach grupowych, Prawo Asekuracyjne 2014, nr 1

 • Ochrona tymczasowa w umowach ubezpieczenia, Prawo Asekuracyjne 2014, nr 2

 • Architektura systemu ubezpieczeń obowiązkowych – osiągnięcia i wyzwania, Prawo Asekuracyjne 2014, nr 3

 • Recenzja książki Małgorzaty Więcko – Tułowieckiej „Ochrona konsumentów w umowach ubezpieczenia”, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2014, nr 1

 • Szkoda i odszkodowanie – zasady i wyjątki – wnioski z uchwał SN wydanych na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA 1(15)/2014

 • Rekomendacja U, wytyczne dystrybucyjne, projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – szansa na zmianę praktyki zawierania i wykonywania ubezpieczeń grupowych, Prawo Asekuracyjne 2015, nr 1

 • Projektowanie typu ubezpieczenia („produktu ubezpieczeniowego”) według rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem, Prawo Asekuracyjne 2016, nr 3

 • Znaczenie prawne informacji o istotnych elementach wzorca umowy w świetle art.17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Prawo Asekuracyjne 2017, nr 1

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego 3 lutego 2017 r. (II CSK 16/17), Prawo Asekuracyjne 2017, nr 2

 • Wymogi prawne dotyczące zarządzania produktem ubezpieczeniowym w odniesieniu do umów ubezpieczeń obowiązkowych, Prawo Asekuracyjne 2017, nr 3

 • Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zasady tworzenia i znaczenie prawne, Prawo Asekuracyjne 2017, nr 4

 • Niedozwolone powiązania między brokerami i agentami ubezpieczeniowymi, Prawo Asekuracyjne 2018, nr 2

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17), Prawo Asekuracyjne 2018, nr 2

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r. (III CZP 113/17), Prawo Asekuracyjne 2018, nr 4

 • Ubezpieczenia grupowe po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne 2019, nr 1

 • Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją ubezpieczeń, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2019, nr 2

 • Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna?, Prawo Asekuracyjne 2019, nr 2

 • Odpowiedzialność cywilna wynikająca z ruchu urządzeń transportu osobistego i jej ubezpieczenie, Prawo Asekuracyjne 2019, nr 4

 • Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją ubezpieczeń, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2019, nr 2

 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 listopada 2018 r. (C-648/17), Prawo Asekuracyjne 2020, nr 1

 • Optymalizacja czasu ochrony ubezpieczeniowej (just on time insurance) – aspekty prawne wykorzystywania technologii informatycznej w ubezpieczeniach, Prawo Asekuracyjne 2020, nr 3

 • Osoby działające w imieniu ubezpieczającego lub na jego rzecz („Zośki”), Prawo Asekuracyjne 2021, nr 1

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r. (III CZP 90/19), Wiadomości Ubezpieczeniowe 2020, nr 4

 • Kompensacja kosztów uprzątnięcia pozostałości po wypadku komunikacyjnym przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wraz z M. Frasem), Wiadomości Ubezpieczeniowe 2021, nr 1

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2020 r., I CSK 628/18, Prawo Asekuracyjne 2021, nr 2

Kotwica 1

inne artykuły

 • Przewłaszczenie po austriacku, Gazeta Bankowa 1993, nr 48

 • Uwagi o charakterze prawnym świadczenia zakładu ubezpieczeń, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja 1999, nr 10

 • Powinności ubezpieczającego, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja 1999, nr 10

 • Postulowane kierunki zmian regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja 1999, nr 11

 • Uwagi o składce ubezpieczeniowej, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja 1999, nr 12

 • Regulacja umowy ubezpieczenia - konieczność nowelizacji kodeksu cywilnego czy też nowa ustawa o umowie ubezpieczenia?, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja 2000, nr 4

 • Zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia inne niż spełnienie świadczenia przez dłużnika, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja 2000, nr 12

 • Techniczno-ubezpieczeniowe ograniczenia świadczenia zakładu ubezpieczeń (wraz z J.Orlicką), Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 203/2002

 • Konsument w ubezpieczeniach - stan obecny i przewidywany (wraz z J. Orlicką), Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 210/2002

 • Rola powinności w stosunku prawnym ubezpieczenia - część I, Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 244/2002

 • Rola powinności w stosunku prawnym ubezpieczenia - część II, Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 2/2003

 • Rola powinności w stosunku prawnym ubezpieczenia - część III, Dziennik Ubezpieczeniowy, nr 7/2003

 • Umowa ubezpieczenia w kodeksie cywilnym, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2004, nr 1

 • OWU bez ograniczeń, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2004, nr 4

 • Bilet w jedną stronę?, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2005, nr 3

 • Element niepewności, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2007, nr 5

 • Haracz do poprawki, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2007, nr 7-8

 • Problem uposażonego, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2009, nr 1

 • Kierunek zmian, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2010, nr 1

 • Zmiany, zmiany, zmiany…, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2010, nr 12

 • Ubezpieczenia: leczenie metodą objawową, Rzeczpospolita 2011, nr 58

 • Bez sukcesu, bez katastrofy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2011, nr 11

 • Krótki poradnik autora OWU, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2012, nr 11

 • Kwestia ciężaru dowodu, Dziennik Ubezpieczeniowy 2013, nr 32

 • Nasz rynek i nasze prawo interesuje Niemców, Dziennik Ubezpieczeniowy 2013, nr 130

inne publikacje

 • Ubezpieczenia komunikacyjne (dokonane wraz z M. Wąsiewiczem opracowanie książki autorstwa A. Wąsiewicza), Bydgoszcz – Poznań 2001

 • Hasła encyklopedyczne: Encyklopedia Britannica – edycja polska, tom 34 (2003) - hasła: prawo cywilne, prawo ubezpieczeniowe

Pełna treść wybranych artykułów:

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_4_2011.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_3_2011.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_2_2011.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_1_2011.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_4_2013.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_1_2013.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_3_2014.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_2_2014.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_1_2014.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_3_2015.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_1_2015.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_3_2016.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_1_2016.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2018/02/pdf_Orlicki_4_2017.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2018/02/pdf_Orlicki_3_2017.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_1_2017.pdf

 

http://prawoasekuracyjne.polbrokers.pl/wp-content/uploads/2018/09/pdf_Orlicki_2_2018.pdf.pdf

 

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU1_2011/orlicki2.pdf

 

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU1_2011/orlicki.pdf

 

https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/WU-2019-02_01_orlicki.pdf

 

https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/WU-2020-04_05-glosa-Orlicki.pdf

 

https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/WU-2021-01_03-Fras_Orlicki.pdf

bottom of page